Kallelse till årsmöte

FK Karlskrona kallar sina medlemmar till årsmöte.

Onsdagen den 28/2 kl 19:00, kansliet Västra Mark.

D A G O R D N I N G
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
A/ Ordförande för mötet.
B/ Sekreterare för mötet.
C/ Två ledamöter att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet.
D/ Två rösträknare.
6. Årsberättelser för 2017
A/ Verksamhetsberättelse, sektioner och kommittér.
B/ Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Förslag från styrelsen:
A/ Verksamhetsplan 2018-2019
B/ Budget 2018
10. Förslag från valberedningen:
A/ Information om styrelsen och dess mandattid.
B/ Ledamöter
C/ Revisorer
11. Val
A/ 1 ordförande i styrelsen på 1 år.
B/ 3 ledamöter i styrelsen på 2 år.
C/ 2 revisorer för 1 år.
D/ 5 ledamöter i valberedningen för 1 år
E/ Eventuellt övriga val.
12. Information
13. Eventuellt
14. Avslutning